SlovenskýEnglish

Dobrovoľný hasičský zbor

DHZ je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry DPO SR.

Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR a Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismi.

Každá obec je povinná zriadiť DHZ podľa § 15 ods. 1 písm. b) a § 33 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov / ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“/ na likvidáciu požiarov a vykonávanie záchranných prác z dôvodu, ak má viac ako 500 obyvateľov.

Cieľom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky je výchova a príprava obyvateľstva k ochrane pred požiarmi a nežiaducimi udalosťami.

DHZ Včelince v zmysle vyhlášky 611/2006  v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov, na základe analýzy nebezpečenstva vzniku požiarov a minimálneho materiálno technického vybavenia bol zriadený do kategórie typu „C“.

Činnosť DHZ

Hlavným cieľom DHZ Včelince je budovať, organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo a chrániť životy a majetok občanov na území obce Včelince a to najmä:

  • zásahovou činnosťou, technickou pomocou,
  • protipožiarnou prevenciou,
  • odbornou prípravou, školeniami, výcvikmi a previerkami pripravenosti DHZ,
  • civilnou ochranou obyvateľstva,

DHZ Včelince vykonáva zásahy a záchranné práce pri požiaroch, živelných pohromách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach s cieľom zabezpečenia záchrany osôb, zvierat a majetku podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie.

DHZ Včelince pozostáva z členov spolu v počte 10. Hasičská zbrojnica bola vybudovaná  v roku 2019.