SlovenskýEnglish

Pozvánka na XI . ROČNÍK STRELECKEJ SÚŤAŽE

 19.09.2009

Základná organizácia Slovenský zväz technických športov,
strelecký klub BAGIRA vo V č e l i n c i a c h
usporiada

XI . ROČNÍK STRELECKEJ SÚŤAŽE
O POHÁR STAROSTU OBCE VČELINCE
ROK 2009

Pre strelcov a priaznivcov streľby

Dátum konania : 19.09.2009 / Sobota /
Miesto konania : Strelnica Včelince, časť Kerepec, okres Rimavská Sobota
: Pozri - http://www.tic.sk/vcelince.html
Riaditeľ súťaže : Robert Juhász
Zodpovedný org. : Juraj Puškáš
Hlavný rozhodca : Gerhard Muller
Správca strelnice : Ladislav Gyurán
Technické zabezpečenie: ZO SZTŠ strelecký klub Bagira Včelince
Ceny : pretekár na 1 mieste získa pohár starostu obce Včelince, pretekári na 2 – X
mieste získajú vecné ceny
Pravidlá : podľa pravidiel športovej situačnej streľby a týchto propozícií
Zbrane : krátke guľové zbrane – vlastné od ráže 7,62 mm a vyššie
Strelivo : vlastné
Disciplína : 1 parkúr s min. počtom 17 rán a ďalšie 2 parkúry s min. počtom 6 rán
Účasť : členovia ZO SZTŠ, SSZ, podnikatelia a záujemci – držitelia zbrojného preukazu
Výstroj : ochrana zraku a sluchu je povinná pre každého
Povinnosti pretekára : Na strelnici sa chodí s p r á z d n o u zbraňou
Štartovné za preteky: členom ZO SZTŠ Bagira Včelince zdarma,
ostatní 10, - Eur. splatné pri prezentácii

Informácie : Karol Karoly, Včelince č.133  0905 658 401
Juraj Puškáš, Tornaľa ul. Nová 19,  047 552 22 47  0905 780 269
Ladislav Gyurán, Tornaľa ul. Pri Majeri 30  0907 136 146
http://bagira.webovastranka.sk/

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny ! ! !
Časový priebeh pretekov : Prezentácia od 08,15 hod. – do 08,50 hod.
Súťaž v streľbe od 09,00 hod. – do cca 15,00 hod.
Vyhodnotenie cca 15,20 hod.

Občerstvenie v obmedzenom sortimente zabezpečuje súkromný podnikateľ .

Upozornenie: Pretekári sú povinní dodržiavať bezpečnosť pri práci so zbraňou. Počas súťaže je v celom priestore strelnice zakázané manipulovať so zbraňou, mimo vyhradený priestor označený ako bezpečnostná zóna a parkúr, kde pretekár manipuluje so zbraňou len na povel r o z h o d c u .

Protesty: Písomne s vkladom 10,-Eur. do rúk hlavnému rozhodcu, do 15 minút po vyvesení predbežných výsledkov. V prípade uznanie protestu sa vklad vracia. V opačnom prípade prepadá v prospech organizátorov.

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ.

Usporiadatelia ZO SZTŠ Bagira Včelince

Zoznam aktualít: